Công ty DKS nhiều ưu điểm : Đầu tư và chọn nghề đúng đắn với thời đại, tập hợp đội ngũ trẻ hóa, tri thức hóa, chuyên nghiệp hóa, xây dựng thương hiệu mạnh, hiệu quả đầu tư cao, chuyên môn hóa cao, hợp tác chung sức xây dựng thương hiệu đơn vị tỏa sáng trong hiện tại.