Module Kỹ thuật số

Thư viện phần mềm trên Cloud

Số hóa bài giảng bằng các định dạng văn bản pdf, power point, video

Thực hành một số bài tập ứng dụng