Phần mềm quản lý phòng học

Tính năng chia sẻ màn hình

Tính năng xem màn hình của các máy trong phòng học

Tính năng điều khiển các máy tính trong phòng học

Chế độ ngủ

Chế độ tắt máy

Chế độ Restart