Module PLC

Thư viện phần mềm trên Cloud

Số hóa bài giảng bằng các định dạng văn bản pdf, power point

Thực hành mô phỏng đấu nối các mạch PLC

Mô phỏng cấu tạo 3D, nguyên lý hoạt động của các loại PLC