Hệ thống sạc (Charging)

Cấu tạo

Nguyên lý hoạt động

Thực hành đấu nối, sửa chữa trên phần mềm