Hệ thống đèn phanh

Cấu tạo

Nguyên lý hoạt động

Thực hành đấu nối, chuẩn đoán sửa chữa