Cấu tạo 3D

Hộp số thường C50

Cấu tạo ly hợp

Cấu tạo cầu chủ động