Cấu tạo 3D

Hệ thống treo trước

Hệ thống treo sau