DKS đã cùng nhà trường tạo ra một phương pháp dạy học hiệu quả, hiện đại. Các thiết bị và hệ thống do DKS cung cấp vượt mong đợt của nhà trường